当前位置:科学起名网 / 百家姓

百家姓

《百家姓》是一本关于汉姓的书,成书于北宋初。 原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444 个、复姓60个。《百家姓》与《三字经》、《千字 文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。
点这里按字母快速查找姓氏
A

ān

áo

ài

条件筛选
B

bái

bào

bāo

bǎi

biān

biàn

bǎo

bǎi

bié

bān

条件筛选
C

chén

chéng

cáo

cài

cuī

cáo

cháng

cóng

chéng

chái

chē

chí

chàng

chǔ

chí

chǔ

chén

cén

chū

chǔ

cháo

条件筛选
D

dǒng

dèng

dīng

dài

duàn

diāo

dǎng

dòu

dài

dòu

dàn

条件筛选
F

féng

fàn

fāng

fán

fèi

fáng

fēng

fěng

fēng

条件筛选
G

gāo

guō

gōng

guǎn

gěng

guān

gān

guì

gōng

gǒu

gài

gào

gǒng

guān

gāng

gōu

guó

条件筛选
H

huáng

hán

hǎo

hóu

hóng

huò

huà

huā

huì

hòu

hào

hán

条件筛选
J

jiǎng

jiǎ

jiāng

jīn

jiāng

jiāo

jìn

jǐng

jiàng

jìn

jiǎn

jiē

jǐng

jīng

jùn

条件筛选
K

kǒng

kāng

kuāng

kuàng

kuàng

kòu

条件筛选
L

liú

lín

luó

liáng

liào

lóng

lái

lán

liǔ

líng

lái

liáo

lián

lóu

láng

lián

luán

lěng

lán

liàn

léi

láo

luò

luò

luò

liáng

liáng

lāi

lóu

条件筛选
M

máo

mèng

méi

móu

miáo

míng

mǐn

méng

míng

miào

mào

mǎn

条件筛选
N

niú

niè

nìng

nán

nóng

nián

条件筛选
O

ōu

ōu

条件筛选
P

péng

pān

páng

péi

piáo

pán

píng

pén

条件筛选
Q

qiū

qín

qián

qiáo

qín

qiū

quán

qiú

qiū

quán

qīng

条件筛选
R

rén

ruǎn

rǎn

ráo

róng

ruì

条件筛选
S

sūn

sòng

shěn

shí

shǐ

shào

shī

shēn

shí

shū

shèng

shā

suí

shàn

shāng

sēng

sāng

shàng

shí

shī

suǒ

shū

suǒ

shé

条件筛选
T

táng

tián

tán

tāng

táo

tóng

téng

tán

tóng

tái

tóng

条件筛选
W

wáng

wèi

wāng

wàn

wén

wēn

wéi

wèi

wèi

wēng

wān

wén

条件筛选
X

xiè

xiāo

xuē

xià

xióng

xiàng

xíng

xīn

xiàng

xiè

xiǎn

xiào

xuān

xīn

条件筛选
Y

yáng

yuán

yán

yáo

yǐn

yīn

yán

yán

yóu

yuè

yán

yáng

yóu

yáng

yuàn

yān

yàn

yān

yuè

yuán

yīng

yín

yōng

yán

yún

yáng

yuè

yán

条件筛选
Z

zhāng

zhào

zhōu

zhū

zhèng

zēng

zhōng

zōu

zhái

zhāng

zhuāng

zhù

zuǒ

zhān

zhēn

zhā

zhí

zāng

zhuó

zhòng

zhú

zōng

zhí

zhàn

zhì

条件筛选
首页
起名知识
起名工具
起名字典
百家姓