当前位置:科学起名网 / 起名字典
全面丰富又完善的宝宝起名用的汉字库,覆盖5000个寓意好、含义好的中文汉字,提供可靠方便的起名汉字按拼音、字母、笔画、部首等常规查询,并且独创了按照汉字的五行和起名映像查询,让您在给宝宝起名的时候得心应手。
按字母
按部首
按笔画
按五行
按印象
A

ān

áng

ào

yǎng

áo

ài

ē

chǎng

ào

ào

àn

ái

B

bǎo

bǎi

bīng

běn

bāng

bǐng

bǎi

bái

bīn

bèi

hāng

bǎi

biān

biè

bǎo

bǐng

bèi

bǎi

bīn

bāng

bǐng

biǎo

běi

bèi

bǎi

bīng

bīn

bèi

fēn

biāo

bān

bīng

bào

biàn

píng

bàng

bīn

bīn

bàn

bāo

C

chén

chéng

chén

chén

chāng

chéng

chūn

shèng

chún

chéng

zhāo

chóng

chún

chén

cái

chéng

chū

cóng

chuān

chéng

chǔ

chí

càn

cún

cóng

chéng

cháng

chuàng

chè

chì

chàng

cōng

cǎi

cuì

cǎi

càn

chuí

chén

dèng

chéng

cài

chāo

cái

cháo

chén

zhòng

cái

chí

chéng

cūn

cǎo

chēn

chí

cén

cài

chén

chāi

chén

yǒng

shàn

cóng

cāng

chǎng

chūn

chǒng

shēn

chán

chōng

cuò

chén

chí

chàng

zēng

zōng

chǎng

chóu

chǔ

chōng

chù

cuó

ruò

cuī

cáo

chén

chán

D

dào

dài

dōng

dēng

dòng

dìng

duān

dǐng

diàn

dòu

dàn

diǎn

duó

dāi

dài

duàn

duō

dèng

dǐng

dōng

dào

duǒ

dūn

tāo

dòu

dǒng

tián

diǎn

dài

diān

dǒng

duàn

dài

dàn

dùn

dié

dǎo

duó

dūn

tǒng

dēng

dāng

dòng

shí

E

ēn

ér

ěr

èr

ěr

F

fāng

fēi

fèng

fán

fěi

fēng

fēi

fēng

fēi

fēi

fāng

fēng

fēi

fēng

fēng

fàn

fēng

fèng

féng

fān

fàn

fǎng

fán

fēn

fán

fàng

fèn

fáng

G

guó

guāng

guǎng

guì

gāo

guì

hóng

guàn

guān

guàn

guān

gōng

jiǒng

gēn

guǒ

gāo

gěng

gāng

guān

gōng

gōng

guǎn

gāng

gēng

wǎn

gān

gǒng

gǎn

gǎi

gàn

gài

gēng

gēng

gǎo

H

hào

hóng

huá

hǎi

hào

huái

háng

hào

huǒ

hóng

hóng

hán

héng

háo

hàn

huì

huì

wěi

huī

hán

huī

hòu

héng

hàn

huà

hóng

hán

hào

hóng

huán

hóng

hàn

háng

héng

hán

hán

hàn

xíng

huàn

huáng

huā

hán

huà

huì

hòu

héng

héng

hēng

huáng

hào

hóng

huà

hán

hán

huì

huàn

hǎo

huān

hào

hòu

hàn

huǎn

huàn

huī

huī

hǎo

huáng

huì

hēng

huàn

huáng

huì

huán

huì

hún

huái

huán

huái

hào

háo

huī

huà

héng

J

jiàn

jiā

jiā

jiā

jùn

jǐng

jīn

jìng

jǐn

jié

jìng

jǐn

jūn

jìng

jiàn

jùn

jìng

jiǔ

jùn

jiā

jīng

kǎi

jūn

jùn

jūn

jiāng

jié

jǐn

jiāo

jià

jūn

jiá

jìn

jiā

yún

jīn

jìng

jìn

jǐn

jié

jiǔ

juān

jīng

jiǎn

jìng

jǐng

jìn

jiāo

jié

jīng

jiǒng

jiù

xùn

yáo

qiǎn

jiǔ

jùn

jié

jiǎn

jùn

jīn

jìng

jié

jué

jìng

jiàng

jìng

jué

jīng

jiàn

jiāng

jiàn

qiáo

jié

xiào

jiàn

jīn

jìng

jiāo

jiè

jiǎng

juān

jiǎn

jiǎo

jiǎo

jīng

jǐng

jiè

jiǎn

jiān

jiān

jué

jiǎo

jìng

K

kǎi

kāi

kāng

huì

kūn

kǒng

kǎi

kuān

kàn

kuí

kuí

kuí

kūn

kūn

kǎn

guī

kàng

kuī

kuò

kàng

kuàng

kuàng

kuò

kuài

kān

kuò

kěn

kāng

kuǎn

kān

kuò

L

lìng

lín

lín

lóng

liáng

luò

lián

lán

liáng

lín

líng

lěi

liàng

líng

liǔ

liú

lán

líng

luó

luò

lěi

líng

lán

yuè

líng

luò

lín

lún

lǎng

lāi

lín

líng

lái

luó

lóng

lián

liǎng

líng

láng

lán

liàn

lǎo

luò

shuāng

lián

lóng

lìng

lǐng

léi

liú

làng

liè

liú

lóu

liè

liáng

líng

liú

lǎn

lěng

lǐn

lèi

lán

lún

lián

liú

shuài

lüè

liǎo

lǎn

líng

lái

M

míng

míng

mèng

wàn

míng

màn

míng

méng

měi

mèng

mǐn

mào

mín

míng

méng

máo

mǎn

miào

màn

měng

mín

mèi

miǎo

mín

mìng

mǐn

mín

mián

míng

miáo

mǐn

wèn

mài

méi

mán

mǎo

miǎn

máng

měng

miǎo

méng

mào

miǎn

méi

méng

mān

màn

méi

měng

máng

mài

N

níng

nián

nuǎn

níng

nuò

nán

nǎi

nuò

níng

nán

nán

niú

niàn

néng

níng

nóng

nèi

niē

O

ōu

P

péi

píng

péng

pèi

pān

fán

péng

pǐn

féng

pèi

pèi

píng

péi

píng

pīng

pàn

pài

píng

pán

fǎng

páng

péng

pài

péng

Q

qìng

qīng

qiān

qiū

qīng

qīng

qiáo

qiān

qín

quán

qìn

qīn

qiàn

qín

quán

qián

qíng

qiān

qìng

qín

qióng

quán

qián

qún

qiú

qín

qiú

tán

qián

qiáo

qiáo

qíng

xún

què

qiān

qián

qiáng

qiào

qiàn

qíng

qiǎo

qín

qiào

qiū

R

róng

ruò

ruì

ruì

ruì

rán

rén

rùn

rǎn

róu

rán

róng

ruǐ

rén

rǎn

róng

rén

ruò

ruì

róng

ràng

rǎn

róng

rěn

róng

rǎo

ráo

rǎn

S

shī

shì

shū

shàn

shū

shèng

shào

shùn

shì

shēn

shù

shàng

shēng

shuǐ

shì

shān

shuò

shū

shū

shòu

shèng

shǒu

shǎo

shēn

sōng

shèng

shēn

shuò

suì

sòng

shùn

shèn

shēng

shān

shēng

sān

shào

shān

shēng

shì

shī

sòng

shàng

shēn

sēn

shēn

sūn

shí

shuāng

shí

shuò

shì

shì

shè

shuài

sōng

shù

zhē

suí

shū

shī

shù

shí

shuì

shū

shā

shì

shān

tāng

shù

shè

xià

xǐng

shā

sāng

shù

suì

shǔ

shí

shuò

shū

shēng

shù

shuān

zhù

zhì

shěn

chéng

suì

shì

shǐ

sài

shēn

shū

shū

shù

suǒ

shù

shèn

T

tiān

tóng

tíng

tián

tài

tóng

tóng

tíng

tíng

tài

tián

tóng

táng

tóng

tóng

téng

tuī

tōng

tāo

táng

táng

táng

tóng

tiān

táo

tóng

tīng

tāo

tián

tóng

tǐng

tái

tāo

tuō

tíng

tǎn

táng

téng

táo

tóu

tíng

tán

tīng

tīng

tàn

tuǒ

tuì

W

wén

wéi

wěi

wáng

wén

wǎn

wěi

wèi

wēi

wàng

wèi

wēi

wèi

wěi

wēn

wèi

wén

wéi

wàng

wěi

wēi

wǎn

wǎn

wéi

wéi

wǎn

wéi

wāng

wān

wèi

wēi

wèi

wěi

wǎng

wǎn

wēi

X

xīn

xīng

xiáng

xīn

xuān

xiū

xián

xué

xiǎo

xiǎn

xiān

xīn

xiào

xīng

xīn

xìn

xuě

xiǎo

xiàng

xiù

xuān

xīn

xiàn

xīn

xīn

xiāo

jiàn

xūn

xiè

xuán

xián

xīn

xiāng

xiāng

xiǎo

xuàn

xīn

xióng

xīn

xiāo

xuān

xuān

xuān

xíng

chù

xiá

xiào

xùn

xiāo

xīn

xuán

xùn

xià

xián

xiáng

xié

xīn

qiàn

xuǎn

xiá

xiàn

xiáng

xún

xuàn

xiàng

xiāo

xiàng

xián

xiào

xióng

xiào

xiān

xún

xiāo

xǐng

xiǎng

xuān

xiān

xìng

xiàn

xùn

tán

xiāo

xiù

xìng

xiàng

xún

xián

xuǎn

xún

xiá

xiá

xún

xiǎng

xiàn

xuán

xiàng

xùn

xún

xūn

xuán

Y

yǒng

yún

yuǎn

yuán

yán

yǒu

yǔn

yíng

yuán

yáo

yīng

yào

yáng

yàn

yùn

yuè

yíng

yùn

yuán

yōu

yán

yáng

yáo

yǒng

yuè

yún

yáng

yàn

yàn

yuán

yīng

yǎn

yǒng

yán

yīn

yòu

yuè

yáng

yuè

yán

yàn

yán

yáng

yìng

yàn

yīn

yòu

yáo

yíng

yìn

yǒng

yòng

yuè

yòu

yuè

yōu

wèi

yān

yǒu

yuán

yùn

yán

yān

yàn

yàng

yuān

yíng

yuè

yáo

yóu

yuán

yún

yūn

yīn

yōng

yīng

yíng

yǐn

yǎn

yuán

yóu

yún

yín

yín

yuàn

yào

yùn

yuē

yàn

yóu

yīng

yán

yāo

yuè

yǎn

yáo

yàng

yuè

yàn

yìn

yǒng

yōu

yíng

yíng

yōu

yāng

yàng

wěi

yǐn

yàn

yuàn

yīng

yàn

yōng

wèi

yáng

yán

yìn

yòu

yǐn

yòu

yáo

yáng

yǐng

táo

yún

yuǎn

yíng

yán

yīn

Z

zhì

zhèng

zhèn

chuán

zhōng

zhuó

zhì

cháng

zōng

zhōng

zhī

zhào

zhé

zhōu

zhāng

zēng

zhào

zài

zhāo

zhī

zhàn

zhòng

zhǐ

zhēn

zhèng

zhī

zài

zhēn

zhǎn

zhāng

zhōng

zhì

zhù

zuǒ

zhé

zhī

shù

zhào

zhào

zhāo

zhōu

zhèn

zhēng

zūn

zhū

zhuāng

zhì

zhèn

zhī

zhǐ

zhuǎn

zuǒ

zhāo

zhōu

zhí

zuò

zuò

zhēng

zhēng

zhēn

zhí

zuō

zhēn

zūn

zàn

zhēn

zhēn

zhōu

zhèng

zhāng

dīng

zhāng

zhǔ

zhào

zhēn

zhū

zhì

zǎo

zhù

zhào

zǎi

zhì

zhì

zhuàng

zǒng

zhàn

zhèng

zhù

zhí

zhǎo

zhěng

zhū

zhěn

zhāng

zhòng

zhàn

zhuó

zhēng

zhǔn

zhòu

zhèn

zhān

chái

zhuàng

zuì

zhuān

zhàn

zhēn

zōng

zhé

zhù

zhē

zhēng

zhù

zhā

zhǐ

zhào

条件筛选
首页
起名知识
起名工具
起名字典
百家姓